Du är här: SeglaSkuta.seOm USSO

Om USSO

Unga Svenska Skutseglares Organisation bildades hösten 2010 och fungerar som en ungdomssektion till Sail Training Association Sweden. Organisationen arbetar för att sprida information till unga skutseglare, ordna tillfällen för dem att träffas och utbyta erfarenheter med skutseglare från andra delar av världen samt möjliggöra för dem att påverka Sail Training Internationals verksamhet.

USSO's verksamhet


Kommunikation

USSO’s supportgrupp arbetar aktivt för att sprida information inom Skutsverige. En grundsten i vår organisation är att fungera som en plattform för kommunikation mellan olika nivåer och organisationer. Det handlar både om horisontell kommunikation, mellan seglare, fartyg och organisationer på nationell såväl som vertikal kommunikation mellan internationell och lokal nivå. Därför skickar USSO på regelbunden basis ut nyhetsbrev till alla sina medlemmar med artiklar och information om seglingar, utbyten och stipendier!


Vi står också till tjänst med www.seglaskuta.se där alla som är intresserade av skutsegling kan få uppdaterad information om våra svenska fartyg och om vad som händer i Skutsverige samt framför sina medlemmars åsikter på högre nivåer. Vi förhoppning är att alltfler ungdomar, skutor och föreningar skall bli aktiva på vår gemensamma hemsida!


Årlig träff – Scandinavian Sail Training Conference

Varje år anordnar USSO en konferens för skutseglande ungdomar för att träffas och utbyta idéer, information och diskutera olika frågor som rör skutseglingsverksamheten. Under dessa träffar är det önskvärt att så många ungdomsrepresentanter som möjligt från de olika fartygen och organisationerna kan delta. Träffen hålls varje höst under namnet Scandinavian Sail Training Conference (ibland benämnd som SST-konferensen).


Vi strävar efter att varje år ha flera representanter från de olika skandinaviska länderna. Under 2011 års konferens fanns representanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige närvarande. Att vi har konferensen på hösten möjliggör för Sveriges representanter på Sail Training Internationals årliga konferens i november att sätta sig in i vilka frågor unga svenska seglare vill belysa.


Utveckling

Organisationen behöver hela tiden utvecklas, på alla plan. Målet är att nå allt fler seglare, men också att övertyga fler ungdomar att börja segla skuta. Det ska finnas möjlighet och kapacitet att utföra projekt på uppdrag från Sail Training International och Sail Training Association Sweden. USSO som nämnt är vår huvudsakliga uppgift att underlätta och uppmuntra kommunikation mellan de olika organisationerna och fartygen så att vi alla kan bli bättre på att sprida idéer, förslag och upplevelser som i förlängningen kan utveckla verksamheten.


Vi söker ALLTID NYA UNGDOMAR att engagera sig! Vi arbetar för att skapa lagom stora projekt och ansvarsområden! Varmt välkomna att hjälpa oss utveckla Sveriges gemensamma ungdomsorganisation för skutseglare!

Tipsa någon